I-GROUP AUDITING AND CONSULTING FIRM
International Maritime News
BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2021

BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2021

I-Group 05/07/2021 976 International Maritime News

Ngày 06/04/2021, Cục thuế tỉnh Hải Dương bàn hành Công văn số 2138/CTHHU-TTHT về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau:

BẢN TIN THUẾ THÁNG 05/2021

BẢN TIN THUẾ THÁNG 05/2021

I-Group 05/07/2021 916 International Maritime News

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g, Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nội dung cụ thể như sau:

Customers

Thank you hundreds of customers for trusting our service

0901.595.958
zalo icon